Đây là phần cập nhật về hành trình quanh việt nam của tôi.